AKADEMIA

Kosovo Art Academy lindi nën shenjën e një ideali që ka si qëllim mbrojtjen e autenticitetit dhe lirisë së shprehjes, si vlera të rëndësishme të njeriut.Veprimtaria e saj udhëhiqet nga një premisë etike dhe civile: në bindjen që bukuria është element primarë, duke u konkretizuar në veprat dhe objektet e artit, që përmirësojnë cilësinë e jetës në nivel individual dhe kolektiv.

Akademia ka themelet e saja që konsistojnë në traditë dhe inovacion.Kështu, synon një promovim kulturor, që në të njetën kohë është metodë e njohurive të thelluara të shprehjeve artistike të së tashmës dhe të së kaluarës, pra një stimul për hulumtim dhe ekspertizë të teknikave të të shprehurit dhe komunikimit multimedial.

Akademia ka si qëllim t’i ofroj studentëve të vet aftësim dhe shkathtësi që nxisin kreativitetin e tyre si burim frytedhënës. Profesionet e reja kërkojnë përgaditje specifike, por edhe kompetente, qe vazhdimisht të jenë në hap me kohen dhe të rinovohen, duke iu adaptuar nevojave të teritorit dhe të qëllimeve të së ardhmes, e që e cila duhet të jetë në gjendje të mbështes këto nevoja jo vetëm në nivelin lokal por edhe në atë ndër-regjional dhe evropian.

Kosovo Art Academy, me mbeshtetjen e vazhdueshme te Akademis se Arteve te Bukura L.A.B.A. Libera Academia di Belle Arti, ka për synim formimim e kuadrave profesionale dhe cilsore nga fushat e saja të programeve të studimit, duke u bazuar ne principet, perkushtimin dhe përgatitjen e lartë te mësimdhënies dhe mësimnxënies, si prioritet fondamental i Akademisë, si dhe permes kontratave te bashkputimit qe Akademia ka bere me shumë institucione-ndërmarrje prodhuese ne Kosove dhe rajon; ashtu që ti ofroj Studentit nje qasje direkte ne boten e punes si element i rëndesishem per te ardhmen. Kosovo Art Academy si institucion i arsimit të lartë në Kosovë, me programet e zhvilluara nga akademia e mirënjohur italiane LABA, po ashtu është akredituar nga Agjencia e Akreditimit e Kosovës me programet e para të studimit në tri drejtime: Dizajn, Dizajn Gra k & Multimedia dhe Fotogra , të cilat janë akredituar edhe nga Ministria e Arsimit të Lartë në Itali.
Kosovo Art Academy ka për qëllimin parësor mbrojtjen e autenticitetit dhe lirisë së shprehjes kreative, si vlera të paçmueshme njerëzore. Veprimtaria e saj udhëhiqet nga një premisë etike dhe humane, në bindjen që bukuria është elementi primar, i cili duke u konkretizuar në veprat dhe objektet e artit, përmirëson cilësinë e jetës njerëzore në nivel individual, por edhe kolektiv. Akademia ka si qëllim t’u ofrojë studentëve aftësim dhe shkathtësi që nxisin kreativitetin e tyre si burimin themelor frytdhënës në art. Profesionet e reja kërkojnë përgatitje specifike, por edhe kompetencë, që vazhdimisht të jenë në hap me kohën dhe të rinovohen, duke iu përshtatur nevojave të tregut dhe qëllimeve të së ardhmes jo vetëm në nivelin lokal, por edhe në atë regjional dhe global.
Kosovo Art Academy, me mbështetjen e vazhdueshme të Akademisë së Arteve të Bukura LABA, me profesorë nga Italia dhe vendës ka për synim formimin e kuadrove profesionale dhe cilësore nga fushat e saj të programeve të studimit, duke u bazuar në principet, përkushtimin dhe përgatitjen e lartë të mësimdhënies dhe mësimnxënies, si prioritet fondamental i Akademisë.